Sectorul 4, cereri ajutoare încălzire. Unde se depun și ce acte sunt necesare
Autor: Crişan Andreescu | Publicat pe: 18 oct 2017, 17:29
WhatsApp
Începând cu data de 19 octombrie a.c., se pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2017-2018, informează Primăria Sectorului 4. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aduce la cunoştinţă cetăţenilor de pe raza Sectorului 4 că începând cu data de 19 octombrie 2017, se pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2017-2018.

Ordonanţa 27/2013 - privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, ce modifică Ordonanţa de Urgenţă 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se adresează persoanelor care au venitul pe membru de familie astfel:

1. Până la 1082 LEI pentru persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centalizat (RADET);

2. Până la 786 LEI pentru familiile care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centalizat (RADET);

3. Până la 615 LEI pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri sau energie electrică;

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere (după caz, anexa 1 sau anexa 1a), precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate și locuința, se depun și se înregistrează la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, cu sediul in B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, Bucureşti, în incinta Grupului Scolar "Miron Nicolescu". Programul de lucru cu publicul este următorul:

Luni - Miercuri între orele 08:30 - 16:00; Joi - 08:30 - 18:00; Vineri - 08:30 - 13:30.

În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr 277/2010, republicată, și completările ulterioare, și solicită subvenția pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut ca Anexa la normele metodologice aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în baza OUG 70/2011, Ordonanţei de Guvern 27/2013, Ordonanței de Urgență 93/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii de Guvern 559/2017, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare cât şi din oficiu.

În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante solicitate, în justificarea informaţiilor declarate în cererea şi declaraţia pe propria răspundere.

• Acte doveditoare privind componenţa familiei :

-Copie act de identitate solicitant şi ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);

-Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani;

-Copie certificat de căsătorie; -Hotărâre de divorţ/act notarial - dacă este cazul.

-Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt - dacă este cazul.

-Certificat de deces - dacă este cazul .

-Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul.

-Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz;

[citeste si]

• Acte doveditoare privind locuinţa :

-Contract de vânzare-cumpărare;

-Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;

-Contract de închiriere; -Contract comodat;

-Certificat de moştenitor/act succesiune;

-Împuternicire notarială întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

-Titularii trebuie sa facă dovada legală a gospodăririi separate (factură de curent electric, factură de gaze, factură de apă) în situaţia în care la o adresă locuiesc mai multe familii;

-Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul Radet; adresa de e-mail a asociaţiei;

-Pentru persoanele membre în cererea/declaraţie pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi, sunt necesare următoarele documente: adeverinţă/negaţie din localitatea de domiciliu că nu beneficiează de ajutor pentru încălzirea locuinței, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu. -Alte documente, după caz.

• Acte doveditoare privind veniturile:

-Adeverinţă de salariat pentru toţi membrii familiei, din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizaţii de hrană etc.

-Copii taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii;

-Adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Sector 4 din care să reiasă dacă figurează cu dosar de pensie, dacă este cazul;

-Copie talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului; -Copii talon alocație de plasament sau alte indemnizaţii, din luna anterioară depunerii cererii;

-Copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii;

-Venituri realizate din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc., dacă este cazul; (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).

• Alte documente doveditoare :

-Factură gaze naturale, energie electrică - după caz;

-Persoanele care deţin autoturisme – copie carte autoturism /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);

-Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, contract de debranşare energie termică/gaze naturale sau adeverinţă eliberată de către administraţia blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinţei se face cu energie electrică; Orice alte documente solicitate, după caz.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere (anexa A) vor fi primite doar în situaţia în care vor fi prezentate toate documentele solicitate.

Potrivit reglementărilor în vigoare, beneficiarii au obligaţia ca orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunice, în termen de maximum 5 zile de la modificare şi să completeze o nouă cerere pentru a beneficia de subvenţie în condiţiile legii.

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările;

Listă cu bunurile care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Conform OUG 70/2011, Ordonanţei de Guvern 27/2013, Ordonanței de Urgență 93/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii de Guvern 559/2017:

Bunuri imobile:

-Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti;

-Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală; Bunuri mobile,aflate în stare de funcţionare:

-Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani; -Două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani; -Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze- excepţie fac parte mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei "Delta Dunării".

-Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

-Utilaje agricole: tractor,combină autopropulsată;

-Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; -Utilaje de prelucrat lemnul:gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric. Depozit bancar cu valoare de peste 3.000 lei. Categorii de terenuri, animale, păsări din gospodării se regasesc in cererea-declarație pe proprie răspundere.

Relaţii suplimentare se pot obţine apelând 0372.900.789 sau la e-mail [email protected]

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?