Fonduri europene 2023. Aceste documente nu trebuie să lipsească din dosarul fermierilor care vor să acceseze ajutorul de 70.000 euro
Data publicării:
Autor: Liana Ganea
WhatsApp
Foto: Freepik
Foto: Freepik
Iată la ce trebuie să fii atent dacă te apuci să întocmeşti dosarul de accesare fonduri europene.

Fermierii care vor să acceseze finanțarea de 70.000 de euro din fonduri europene, pusă la dispoziție de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prin intervenția DR-30 (sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri), trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Pe lângă criteriile legate de vârstă, fermierii care vor să primească fonduri europene trebuie să depună mai multe documente odată cu cererea de finanțare.

Iată, mai jos, lista cu documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare/Verificări realizate în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt regăsite în Ghidul solicitantului publicat de AFIR.

1.Planul de Afaceri

2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:

a. Documente solicitate pentru terenul agricol:

- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare – cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar), și/sau

- tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, și/sau

- contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze, și/sau

- contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă, și/sau

- document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune, și/sau

- documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ comodat valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

3. Copia situațiilor financiare, în cazul în care interogarea în baza de date a Administraţia Financiară în vederea identificării situaţiilor financiare pentru anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, nu este accesibilă sau informațiile nu sunt actualizate:

Pentru societăţi comerciale:

Bilanţul (cod 10);

Contul de profit şi pierderi (cod 20);

Datele informative (cod 30);Situaţia activelor imobilizate (cod 40), și/sau

Declaraţia de inactivitate (pentru societățile care nu au avut activitate).

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate.

4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator);

5. Interogare în baza de date a Oficiului Registrului Comertului în vederea identificării solicitantului;

6. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează că tânărul fermier (acționar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 10 ani în cazul exploataţiilor pomicole sau de struguri de masă, 8 ani în cazul celorlalte exploataţii) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;

7. Document care dovedește că solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

Studii medii/superioare:

- diplomă de absolvire studii superioare, sau diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale.

Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului;a)

Competenţe dobândite prin participarea la programe de inițiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016):

In cazul în care, la depunerea Cererii de finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului sub condiţia prezentării certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată;

în caz contrar, proiectul va fi declarat neeligibil, SAU b) document care dovedește evaluarea în cadrul unui centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată;

Document privind experiența în domeniul proiectului.

Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizații de producători:

- Document emis de către grupul sau organizația de producători/ cooperativă agricolă din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia și statutul cooperativei agricole, în cazul în care solicitantul este membru al unei cooperative agricole;

- Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);

- Autorizația de plantare, conform Legii nr. 348/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Autorizația de defrișare (dacă este cazul), conform Legii nr. 348/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Fișa de înregistrare ca producător și/sau procesator în agricultură ecologică, eliberată de DAJ;

- Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării – ITI Delta Dunării (pentru solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD);

- Alte documente justificative (după caz).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

WhatsApp
pixel